מבנה משפטי של הפי"ל
הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

 1.  הפי"ל – הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ (להלן:"הפי"ל").
 2. הפי"ל היא תאגיד הרשום ברשם החברות בישראל כחברה פרטית. 
 3. הפי"ל פועלת בהתאם לחוק ובהתאם לתקנון החברה. 
 4. תקנון הפי"ל קובע כי אסיפות כלליות רגילות, תתכנסנה לפחות אחת לשנה, כאשר דירקטוריון הפי"ל רשאי לכנס     
         "אסיפות  כלליות מיוחדות" בכל עת שימצא לנכון.
 5. על פי התקנון, דירקטוריון הפי"ל ממונה על ידי האסיפה הכללית של הפי"ל.
 6. על פי התקנון, האסיפה הכללית של הפי"ל בוחרת את יו"ר הדירקטוריון וקובעת מראש את תקופת זמן כהונתו.
 7. פעולות הדירקטוריון, לרבות אופן התכנסותו, אופן קבלת ההחלטות, התנהלותו וחובותיו הם בהתאם לקבוע בחלק   שלישי 
         והשישי של חוק החברות התשנ"ט – 1999.
 8. בנוסף, בשנת 2004, הפי"ל הוכרה כ"הגבל עסקי" על ידי בית הדין לתחרות והינה פועלת על פי תנאי פעילות מטעם
         הרשות  לתחרות אשר אושרו על ידי בית הדין לתחרות. תנאים אלו מתעדכנים ומתחדשים בכל תקופה מסוימת. התנאים
         לפיהם  פועלת הפי"ל כיום, אושרו לאחרונה בחודש ינואר 2017 על ידי בית הדין לתחרות. במסגרת זו, ניתן לפי"ל היתר
         חדש קבוע   לתקופה של חמש שנים נוספות. תנאי הפעילות האחרונים שאושרו,  דומים בעיקרם  לקודמים, למעט הוראות
         ספציפיות   הנוגעות לאתר האינטרנט של הפי"ל והמידע שיש לפרסם בו.
חזרה לראש הדף