גמול קלטות

       

31.12.2023

                                                                                  הודעה

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ (להלן: "הפדרציה לתקליטים") והפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ (להלן: "הפי"ל") מתכוונות לחלק כספי גמול קלטות שהתקבלו אצלן בהתאם לסעיף 3ד' לפקודת זכות יוצרים בגין טביעה ושיעתוק על קלטות לשימוש פרטי וביתי בין השנים 2017-2018 לזכאים. תוכנית החלוקה של הגמול פתוחה לעיון במשרדי הפדרציה לתקליטים בר"ג וכן במשרדי הפי"ל בת"א בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 16:00.

                                                 בברכה,

  

הפדרציה הישראלית                                                                         הפי"ל 

לתקליטים וקלטות בע"מ                              הפדרציה למוסיקה ישראלית וים  תיכונית בע"מ  

                                                                                                                                                                                                          

כללי ורקע

הביטוי "גמול קלטות" או "גמול קלטות ריקות" מתייחס לסוגיית ההעתקות ביתיות – פרטיות של הקלטות קוליות או ויזואליות.

סוגיה זו עולה מהוראות סעיפים 3ב' – 3 ה', שנוספו בשנת 1996 לפקודת זכות יוצרים.

בתקופה המנדט, הוחל על ארץ ישראל חוק זכות יוצרים האנגלי מ – 1911 וכן פקודת זכות יוצרים. שני חוקים אלה נקלטו לחוקי מדינת ישראל ובמהלך השנים בוצעו תיקונים שונים בפקודת זכות יוצרים, עד להחלפתם בחוק זכות יוצרים משנת 2007.

אולם, סעיפים 3 ב'–3 ה' שחוקקו בשנת 1996, נותרו תקפים גם כיום ומתייחסים לגמול הקלטות הריקות, שמטרתן לפצות את בעלי זכויות היוצרים בגין הפסדיהם בגין העתקות פרטיות ביתיות.

סעיף 3 ג' לפקודה קובע, כי טביעה או שעתוק, של הקלטה קולית או ויזואלית, על "קלטת" ("התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית , למעט התקן המיועד במחשב") לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות – לא תהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים.

אולם, כדי לפצות את היוצרים על כך, קובע סעיף 3 ד', כי הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3 ג'.

לפיכך, על הממשלה להעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.

סעיף 3ב' לפקודה מבהיר: כי "חברות תמלוגים" – הן כל אחד מאלה:

(1) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים.

(2) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים.

(3) תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הוויזואליים – במאוחד שאושרו לעניין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט.

על פי הקבוע בסעיף 3 ד' (ג), סכום הפיצוי, יחולק בחלקים שווים בין שלושת סוגי חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3 ב פסקאות (1) (2) ו – (3).

מאחר ומשנת 2019 לא שולמו גמול הקלטות הריקות לארגוני זכויות היוצרים והמבצעים כנדרש על פי הפקודה, פועלת הפי"ל בשנים האחרונות, ביחד עם ארגוני זכויות יוצרים ומבצעים נוספים, לאכיפת הוראות הפקודה וכן להרחבת הפרשנות למונח "קלטות" כך שיחול גם על התקנים נוספים כגון: ממירים מקליטים, התקני זיכרון ניידים ועוד. ולחילופין, מעורבת ביוזמות לתיקון הוראת הפקודה, וזאת לאור ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה מהתקנים אנלוגיים לדיגיטליים ועולם הניו מדיה. 

לאחרונה, בעקבות עתירות שהוגשו בעניין אכיפת גמול הקלטות הריקות לבית המשפט העליון, כנגד משרד התרבות והספורט, משרד המשפטים, משרד האוצר, ממשלת ישראל, על ידי ארגוני זכויות יוצרים (אקו"ם, תל"י) ומבצעים (אשכולות ועילם), אליהן צורפו גם ארגוני זכויות המפיקים (הפי"ל, הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות), הודיעה נציגת הממשלה ומשרדיה, על הכוונה לכנס את וועדת התמלוגים בהקדם ולדון בנושא.
ואילו הפי"ל מקווה ומצפה כי בעקבות האמור, תבוצע אכיפה מלאה של הוראות פקודת זכות יוצרים, תשלום גמול קלטות ריקות ל"נהנים" ומתן פרשנות המתיישבת עם התפתחות הטכנולוגיה, והתאמת סכומי הגמול בהתאם, לעבר, להווה ולעתיד.   

חזרה לראש הדף